SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
INTEGROVANÁ POLITIKA

Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť, sa mieni na verejnosti prezentovať ako spoločnosť, ktorá trvale venuje pozornosť neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb, vytváraniu priaznivých pracovných podmienok svojich zamestnancov a zmierňovaniu vplyvov svojich činností na životné prostredie. Za účelom objektívneho a seriózneho posúdenia tejto snahy sa vedenie spoločnosti rozhodlo zaviesť integrovaný manažérsky systém , zahŕňajúci systém manažérstva kvality, systém environmentálneho

manažérstva a systém manažérstva BOZP a následne certifikovať zavedený integrovaný systém a neustále zlepšovať jeho efektívnosť pre opravárenskú činnosť a prepravu osôb. Ponúknuť a zabezpečiť zákazníkom komplexné, kvalifikované a kvalitné služby na požadovanej úrovni

kde:

komplexnosť znamená spracovať požadovanú službu v celom rozsahu od zámeru cez prípravu až po jej realizáciu, zohľadniť v spracovaní súčasnú a budúcu potrebu zákazníka, nadštandardné služby a všetky aplikovateľné požiadavky

kvalifikácia znamená pravidelné zabezpečenie všetkých dostupných odborných príprav zamestnancov potrebných pre zaistenie poskytovanej služby

požadovaná úroveň znamená vytvorenie takej koncepcie služby, ktorá zodpovedá súčasnému stavu vedomostí a platných  štandardov v danej oblasti.

  • Preventívnymi opatreniami minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a poškodenie zdravia pri práci a znižovať pravdepodobnosť vzniku zranení a mimoriadnych udalostí s negatívnym vplyvom na životné prostredie


  • Aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavať záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z dobrovoľných záväzkov spoločnosti

  • Využívať dostupné komunikačné možnosti pre primerané informovanie zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov v oblasti integrovaného manažérskeho systému

  • Zverejňovať integrovanú politiku a preukázateľne o nej informovať všetkých zamestnancov spoločnosti

 

Vedenie spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. na seba berie zodpovednosť za to, že kvalita, starostlivosť o zamestnancov a ochrana životného prostredia sa stane súčasťou kultúry spoločnosti.Lučenec, dňa 15.06.2020