SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Systém manažérstva

Systém integrovaného manažérstva

Vedenie spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. si uvedomuje a uznáva svoju zodpovednosť za zabezpečenie kvality v rámci realizácie svojich činností a rovnako za svoju prioritu považuje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a tiež ochranu životného prostredia.

V rámci systému manažérstva kvality vedenie spoločnosti vytvára podmienky pre splnenie požiadaviek zákazníka a efektívnu komunikáciu s ním a tiež sledovanie jeho spokojnosti. V rámci systému environmentálneho manažérstva spoločnosť sleduje environmentálne aspekty svojich činností a služieb s cieľom minimalizovať ich negatívny vplyv na životné prostredie. V rámci systému manažérstva BOZP vytvára bezpečné pracovné prostredie pre zamestnancov. Spoločnosť tiež preveruje prístup dodávateľov k otázkam BOZP a ochrany životného prostredia a toto kritérium berie do úvahy aj pri ich výbere. Strategické zámery v uvedených oblastiach deklaruje v Integrovanej politike .

Integrovaný manažérsky systém zahŕňa systém manažérstva kvality v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016, systém environmentálneho manažérstva v zmysle STN EN ISO 14001:2016, systém manažérstva BOZP v zmysle STN ISO 45001:2019.

Dôkazom snahy vedenia spoločnosti sú získané certifikáty integrovaného manažérstva implementované v roku 2008 a prvá obhajoba získaných certifikátov s úspešným výsledkom bola v júni 2009. Recertifikácia integrovaného manažérskeho systému bola úspešne vykonaná v júli 2020.

Udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému podlieha pravidelným auditom, priebežnej kontrole a tiež dohľadu zo strany certifikačnej organizácie.