SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Prepravný poriadok

V zmysle zákona NR SR č.168/l996 Z.z. o cestnej doprave a následne vyhlášky MDPaT SR č.363/l996 Z.z. o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave, ako aj § 760-764 Občianskeho zákonníka 

 

 

v y d á v a m

 

 

Prepravný  poriadok

 

 

Akciovej spoločnosti Slovenská autobusová doprava so sídlom v Lučenci.

 

 

Všeobecné ustanovenia

 

Čl.l

 

               (1) Prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých sa prepravujú osoby, ich batožina a veci v cestnej autobusovej doprave.

               (2) Pravidelnú autobusovú dopravu vykonáva SAD Lučenec a.s. na základe dopravnej licencie, ktorú udeľuje a odníma správny orgán podľa § 7 a § 30 zákona č.168/96  Z.z. v znení § 18 vykonávacej vyhlášky č.311/96 Z.z.

               (3) Prepravný poriadok obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v členení na pravidelnú a nepravidelnú autobusovú dopravu. Zľavu z cestovného poskytuje dopravca na základe žiadosti cestujúceho na predpísanom tlačive (žiadanka na vydanie zľavneného preukazu), ktoré vydáva dopravca. V prípade, že cestujúci odmietne uviesť v žiadanke osobné údaje potrebné na jeho identifikáciu, dopravca je oprávnený odmietnuť cestujúcemu poskytnutie zľavy. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. – ochrana osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch žiadateľa a tieto nezverejňovať a nesprístupňovať tretím osobám.

               (4) Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim v pravidelnej autobusovej doprave a objednávateľom v nepravidelnej autobusovej doprave odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 43-45 Občianskeho zákonníka.

               (5) Prepravný poriadok neupravuje veci patriace podľa  zákona do cestovného poriadku alebo tarify.

 

Čl.2

Rozsah autobusovej dopravy

 

               (l) SAD Lučenec, akciová spoločnosť vykonáva :

a/ pravidelnú autobusovú dopravu                     - vnútroštátnu - prímestskú

                                                                      - vnútroštátnu - diaľkovú

                                                                       - medzinárodnú - diaľkovú

                                                                      - mestskú hromadnú dopravu

b/ nepravidelnú autobusovú dopravu

 

Pravidelná autobusová doprava

 

Čl.3

               Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

               (1) Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok  právo,  aby  ho dopravca  prepravil do miesta určenia riadne a včas.

               (2) Prepravná zmluva vzniká na základe konania cestujúceho, ktorým dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí cestovné. Ak je použitie dopravného prostriedku viazané  na zaplatenie cestovného vopred, je zmluva uzavretá zakúpením lístka /CL/.

               (3) Rozsah prepravnej povinnosti dopravcu.

Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného  poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu. Dopravca má prepravnú povinnosť pokiaľ to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a obsaditeľnosť autobusu, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

               (4) Rozsah prevádzkovej povinnosti dopravcu

Dopravca má prevádzkovú povinnosť v súlade s dopravnou licenciou a zmluvou o výkone vo verejnom záujme po celý čas ich platnosti.

               (5) Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:

               a/ vykonávať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku dopravcu

               b/ označiť každé vozidlo  používané na podnikanie svojím obchodným  menom

c/  zabezpečiť v rozsahu poskytovaných a súvisiacich činností  ďalšie vybavenie potrebné na  prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a cestujúcich /technická základňa/

               d/ zabezpečiť, aby v každom  vozidle,  ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať

e/  zabezpečiť, aby všetky vozidlá,  ktoré sa  používajú  na podnikanie,  parkovali alebo garážovali vo  vlastných priestoroch alebo  na vymedzených  stanovištiach v  obci, ak  obec     zriadila na takéto účely vymedzené priestory

f/ byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú  prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim

               (6) Osobitné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:

               a/ prepravovať cestujúcich podľa  Tarify a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, CL

               b/ starať sa o bezpečnosť  a pokojnú  prepravu  cestujúcich a prepravu ich batožiny

               c/ umožniť pri nepravidelnej preprave používanie audio zariadení

d/ utvárať  podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne a zrakovo postihnutých osôb, starých ľudí a matiek s malými deťmi    

               e/ dodržiavať platné cestovné poriadky

f/ zabezpečiť  zverejnenie a prístupnosť  prepravného  poriadku, cestovného  poriadku a tarify a ďalších informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti, podľa            možností aj na zastávkach a v autobusoch

g/ zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, údaje o odchode jednotlivých spojov podľa cieľových staníc, v MHD aj čísla autobusových liniek a trvalo ich udržiavať    

               h/ informovať vhodným spôsobom cestujúcich o zrušení autobusovej linky, zmene jej trasy a    časoch odchodu zo zastávok najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny, inak informovať neodkladne, len čo sa o nich dozvie

i/ označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej a cieľovej zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi  nimi, v mestskej pravidelnej doprave aj číslom linky

j/ zabezpečiť, aby osádka autobusu  poskytla cestujúcim nevyhnutne potrebné  informácie týkajúce sa podmienok  prepravy, najmä ich práva a povinnosti  pri preprave, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na  autobusovej linke 

k/ potvrdiť v cieľovej zastávke  na požiadanie cestujúceho  dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20  minút. Ak spoj nešiel  vôbec vydať o tom potvrdenie  na východiskovej zastávke, ak to nie je možné, v sídle dopravcu

               l/ udržiavať autobusy v dobrom technickom stave a čistote

(7) Za udržiavanie zastávky, čakárne a prístrešku pre cestujúcich a ďalších priestorov a zariadení určených pre cestujúcich v prevádzkyschopnom stave a  čistote zodpovedá ich zriaďovateľ t.j. obce.

 

 

 

 

 

čl.4

Postavenie cestujúceho v pravidelnej autobusovej doprave

               (1) Cestujúci má právo:

a/ na bezpečnú a pokojnú  prepravu  autobusom spoja, na ktorý má platný cestovný lístok, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné

b/ na  prepravu  príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky  najmä obsaditelnosť autobusu a prepravný poriadok, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým       istým autobusom

               c/ požadovať informácie od osádky autobusu  týkajúce sa podmienok jeho prepravy

               d/ na vrátenie cestovného a dovozného za batožinu, ak sa preprava  neuskutočnila

               (2) Cestujúci je povinný:

               a/ dostaviť sa na zastávku autobusu včas pred odchodom spoja

               b/ nastupovať a  vystupovať z  autobusu iba  na zastávkach  a keď  autobus stojí

               c/ nastupovať a vystupovať mimo zastávky iba v prípade mimoriadnej udalosti

               d/ nastupovať do autobusu cez predné dvere

               e/ uposlúchnuť  pokyn vodiča  pri  nastupovaní  cestujúcich  s  prednostným právom

               f/ zaplatiť cestovné a  prispievať k plynulému odbaveniu včasným pripravením vhodných platidiel

g/ na výzvu oprávneného zamestnanca dopravcu sa preukázať platným CL a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným CL 

h/ strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne                        

               ch/ uvoľniť vyhradené  miesto v autobuse na výzvu osoby  uplatňujúcej nárok alebo na výzvu vodiča

               i/ nenastupovať do autobusu, ktorý oprávnený zamestnanec dopravcu vyhlásil za obsadený

 

Čl.5

Okruh cestujúcich, ktorí majú prednostné práva

 

               (1) Dopravca prednostne príjme na prepravu:

               a/ cestujúceho s miestenkou

               b/ cestujúceho telesne a zrakovo postihnutého

               c/ tehotnú ženu

               d/ cestujúceho, ktorý  si vopred obstaral  platný cestovný  lístok  / spiatočný/

               e/ cestujúceho  patriaceho  k  skupine,  ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú                    prepravu / preprava žiakov do školy/

               f/ cestujúceho do vzdialenejších zastávok

(2) Dopravca v každom autobuse vyhradí a zreteľne označí dve miesta na sedenie pre zdravotne  postihnuté osoby a tehotné ženy.

 

Čl.6

Preprava detí

 

               (1) Preprava detí do dovŕšenia 6. roku veku bez sprievodcu staršieho ako 10 rokov nie je dovolená.

               (2) Dopravca  je oprávnený požadovať preukázanie  veku dieťaťa nad 10 rokov.

               (3) Výšku cestovného pri preprave detí a spôsoby preukázania veku dieťaťa stanoví Tarifa.

 

Čl.7

Okruh cestujúcich, ktorí sú z prepravy vylúčení

 

               (1) Vodič alebo iný člen osádky autobusu, alebo revízor môže odmietnuť prepravu osoby alebo vylúčiť z prepravy osobu, ktorá:

               a/ ohrozuje bezpečnosť prevádzky, cestujúcich a osádky autobusu

               b/ narúša  svojím správaním  bezpečnú a pokojnú  prepravu cestujúcich

               c/ zdržuje sa v autobuse neoprávnene

               d/  znečisťuje alebo poškodzuje autobus, alebo  inak  obťažuje cestujúcich

               e/ prepravuje so sebou veci alebo zvieratá  z prepravy vylúčené

               f/ je opitá

               g/ pre chorobu, užívanie návykových látok  alebo z  iných dôvodov  môže byť cestujúcim na    ťarchu

 

 

Čl.8

Vzťah cestujúceho a členov osádky autobusu

 

               (1) Cestujúci počas prepravy je povinný:

a/ poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora,  ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti cestujúcich a plynulosti cestnej premávky, najmä uvoľniť potrebný priestor na nastupovanie a vystupovanie

b/ správať sa tak aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu  cestujúcich a neobťažoval cestujúcich a osádku

               (2) Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:

               a/ prihovárať sa vodičovi

               b/ pískať, spievať, hlučne sa  správať, hrať na hudobnom nástroji a púšťať reprodukovanú hudbu a reč

               c/ otvárať dvere a okná, vykláňať sa a vyhadzovať z okna odpadky a predmety

               d/ fajčiť

               e/ zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča

               (3) Vodič  alebo iný člen  osádky autobusu je  povinný :

               a/ vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, CL zo strojčeka pre tlač CL

               b/ správať sa v styku s cestujúcimi zdvorile a ochotne.

               c/ dodržiavať zákaz fajčenia vo vozidle

 

 

Čl.9

Oprávnenia a povinnosti dopravcu pri kontrole

 

               (1) Cestujúci je povinný na  výzvu vodiča alebo revízora preukázať sa platným CL kedykoľvek počas prepravy i v okamihu vystúpenia z autobusu.

               (2) Cestujúci je povinný zaplatiť  úhradu a cestovné, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným CL. Ak cestujúci nezaplatí úhradu, je povinný preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na jej vymáhanie. Dopravca je oprávnený v prípade potreby overiť osobné údaje cestujúceho predvedením na oddelenie polície alebo privolaním príslušníka Policajného zboru na miesto kontroly.

               (3)  Úhrada pri nepreukázaní sa platným CL je úhrada:

-          dvadsať násobok  základného cestovného bez príplatkov a zliav z nástupnej resp. východiskovej do cieľovej  zastávky a cestovné, okrem liniek mestskej hromadnej dopravy

-          stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav a cestovné v mestskej autobusovej doprave

               (4)  Cestujúci  je povinný zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole preukáže, že znečistil alebo poškodil podlahu, sedačky alebo iné časti interiéru autobusu. Úhrada za znečistenie autobusu je 16,60€.  Úhrada  za poškodenie autobusu zodpovedá plnej výške vzniknutej škody.

               (5)  V prípade, že cestujúci nevyplatí úhradu za znečistenie autobusu, je povinný poskytnúť vodičovi  alebo revízorovi preukaz  totožnosti  k  zisteniu  osobných  údajov potrebných na vymáhanie úhrady. Cestujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na vymáhanie úhrady aj keď spôsobil poškodenie autobusu.

 

Čl.10

Rozsah prepravy batožín

 

               (1) Cestujúci má právo vziať si so sebou ako batožinu

               a/ veci, ktoré možno rýchlo a bez ťažkostí uložiť

               b/ živé  zvieratá,  pokiaľ  sú splnené osobitné  podmienky ich prepravy

               (2) Cestujúci môže vziať so sebou najviac 3 batožiny. Úpravou dopravcu je možné na niektorých spojoch obmedziť  počet batožín  prepravovaných spoločne s cestujúcim, alebo prepravu niektorých batožín vylúčiť. Dopravca nezodpovedá za batožinu, ktorej hodnota presahuje 332,00 €. Batožina nad uvedenú hodnotu je prepravovaná na vlastnú zodpovednosť cestujúceho

               (3) Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno držať  v lone alebo v ruke /príručná batožina/.

               (4) Vodič určí, či sa  batožina prepraví spoločne s cestujúcim  alebo mimo priestoru pre cestujúcich.

               (5) Batožina sa musí uložiť  tak, aby neohrozovala bezpečnosť cestujúcich, výkon služby vodiča a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Cestujúci je povinný poskytnúť pri  vykladaní a ukladaní batožiny primeranú pomoc.

               (6) Tarifa stanoví, ktoré batožiny sa prepravujú bezplatne a za ktoré sa platí dovozné a jeho výšku.

               (7) Veci, ktoré sú z prepravy vylúčené:

               a/ nebezpečné veci /horľavé, výbušné, prchavé a pod./

               b/ nabité strelné zbrane

               c/ veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť,  poškodiť alebo znečistiť  autobus alebo cestujúcich

               d/ veci, ktoré svojím zápachom a vzhľadom môžu byť cestujúcim na  ťarchu

               e/ veci, ktorých celková váha presahuje 50 kg

               (8) Preprava vecí a zvierat za osobitných podmienok

a/ Ako batožinu môže vziať cestujúci štvorkolesový detský kočík , pričom cestujúci je povinný nastupovať s vedomím vodiča.

b/ V autobuse  sa smie prepravovať iba jeden  detský kočík, pričom dopravca uprednostní detský kočík s dieťaťom. Zložený detský kočík  sa považuje za batožinu.

c/ Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou drobné domáce  zvieratá a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy,  ak ich  preprava nie  je cestujúcim  na ťarchu a ak sú  uzavreté  v klietkach, košoch a v iných vhodných  schránkach  s nepriepustným dnom.  Pre prepravu schránky so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

               d/ Dopravca môže prepravu zvierat na niektorých spojoch vylúčiť.

e/ Bez schránky možno vziať so sebou psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V autobuse sa smie prepravovať najviac  jeden pes bez schránky.

f/ V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez  schránky odmietnuť, čo sa nevzťahuje  na psov sprevádzajúcich  slepcov.

               g/ Rozhodnutie vodiča  o preprave  vecí a  zvierat za  osobitných podmienok je konečné.

 

Čl.11

Cestovný lístok

 

               (1) CL je potvrdením o uzavretí  zmluvy o preprave osôb a dokladom o zaplatení cestovného. CL  obsahuje najmä obchodné   meno  dopravcu, druh  cestovného lístka,  čas platnosti, prevádzkový rozsah  platnosti /úsek  trate/ a výšku cestovného.

               (2) Cestovné lístky sú na jednotlivú cestu. Lístok na jednotlivú cestu oprávňuje cestujúceho na prepravu spojom zo zastávky do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné.

               (3) Cestujúci je povinný mať platný CL pri nástupe do autobusu ak  mu ho vydala  výdajňa CL mimo autobusu,  alebo  bezprostredne po nastúpení do autobusu ak mu ho vydáva vodič alebo  iný  člen osádky autobusu alebo ak sa CL stáva  platným až jeho označením  v autobuse,  ako aj po celý čas prepravy  a  pri  vystupovaní z autobusu.

               (4) Cestovný lístok je neplatný:

               a/ ak je tak poškodený alebo znečistený, že  nemožno z  neho určiť  potrebné údaje

               b/ ak cestujúci nedodržal podmienky jeho použitia

               c/ ak bol vydaný na základe nesprávnych údajov

               d/ ak uplynula doba jeho platnosti

               e/ ak ho použila neoprávnená osoba

               f/ ak jeho údaje boli neoprávnene zmenené

               (5) Výšku cestovného a rozsah zliav stanoví tarifa.  Ak cestujúci uplatňuje právo na  zľavu, je povinný ho bez vyzvania preukázať vodičovi pri zakúpení CL. Cestujúci pri preprave môže použiť len jeden druh zľavy, ak tarifa dopravcu nehovorí inak.

               (7) Právo na zľavu sa preukazuje osobitným  preukazom. Druhy  a vzory preukazov na zľavu a bezplatnú prepravu stanoví tarifa.

               (8) Ak má dopravca pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený  žiadať od cestujúceho ďalšie doklady, resp. poskytnutie zľavy odmietnuť.

               (9) Preukaz na zľavu cestovného je neplatný:

               a/ ak uplynula doba jeho použitia

               b/ ak je tak poškodený alebo znečistený, že potrebné údaje nemožno s určitosťou zistiť

               c/ ak chýba podobizeň alebo je neoprávnene vymenená

               d/ ak ho použije neoprávnená osoba

               e/ ak jeho údaje nezodpovedajú skutočnosti

               f/ ak nie je riadne vyplnený alebo potvrdený alebo ak je v ňom  neoprávnene mazané, škrtané alebo prepisované

               (10) Cestujúci je povinný sa presvedčiť pri preberaní CL, či mu bol vydaný priamo zo strojčeka pre tlač CL, či zaplatené cestovné odpovedá cene vytlačenej na  CL, či má správny dátum.

Nepravidelná autobusová doprava

 

Čl.12

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb

 

               (1) Nepravidelná doprava sa vykonáva spravidla podľa vopred  uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné.

               (2) Zmluva o preprave osôb vzniká prijatím objednávky, ktorá je uplatnená písomne alebo faxom.

               (3) Objednávka musí obsahovať:

               a/ adresu a kontakt na objednávateľa

               b/ miesto a čas pristavenia autobusu

               c/ cieľ cesty

               d/ dohodnutú cenu

               e/ spôsob platby

               (4) Dopravca nemá prevádzkovú a tarifnú povinnosť, nepravidelná  doprava sa vykonáva na komerčnej báze.

               (5) Preprava autobusových  zásielok a  stojacich cestujúcich mimo obce, ak to nie je v zmluve dohodnuté inak, je vylúčená.

               (6) Nepravidelná doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných  potrieb iba  určitej skupiny cestujúcich. Je ňou každá  príležitostná  alebo  opakovaná preprava, najmä zájazdová,  kyvadlová, okružná alebo vyhliadková.

               (7) Dopravca zabezpečí, aby bol autobus popri obchodnom mene dopravcu označený  vpredu nápisom Zájazd alebo iným všeobecne zrozumiteľným označením, napr. cieľovou stanicou.

 

Čl.l3

Podmienky odstúpenia od zmluvy

 

               (1) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok,  je povinný upovedomiť o tom bez  meškania objednávateľa. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté  nové podmienky, je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

               (2) Podmienky odstúpenia objednávateľa od prepravy z dôvodov, ktoré nezapríčinil dopravca, vymedzí  hospodárska zmluva medzi dopravcom a objednávateľom v zmysle Obchodného zákonníka, vrátane sankčných postihov.

 

 

Spoločné ustanovenia

 

Čl.14

Zodpovednosť dopravcu za nedodržanie podmienok prepravy

 

               (1) V prípade, že preprava v pravidelnej preprave osôb nebola vykonaná včas (oneskorený odchod, príchod, strata prípoja, vynechanie niektorých spojov), nie je dôvodom pre nárok na náhradu škody.

               (2)  Ak sa  niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku alebo sa preprava na  ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným CL má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné, iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky SAD Lučenec, a.s. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a na vrátenie cestovného.

               (3) Vrátenie cestovného sa vykonáva na požiadanie cestujúceho v sídle dopravcu. Dopravca má právo vrátenie cestovného podľa odst. (2) overiť.

               (4) Ak vznikne cestujúcemu počas prepravy škoda na  zdraví alebo škoda na batožinách a veciach prepravovaných spoločne s ním okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke /zlyhanie bŕzd, motora a  pod./,  zodpovedá  za  ňu dopravca  podľa § 427-431 Občianskeho zákonníka.

               (5) Ak dopravca preukáže, že škoda bola spôsobená  inými  okolnosťami, ktoré s  prevádzkou autobusu nesúvisia /konanie tretej osoby, prírodné sily/ a škode sa nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, nezodpovedá za ňu dopravca.

 

 

 

Čl.15

Nakladanie s nájdenými vecami

 

               (1) Dopravca je povinný:

               a/ prehliadnuť po vykonaní spoja priestor pre cestujúcich a vziať nájdené veci do úschovy

               b/ odovzdať nájdené veci po prihlásení sa majiteľovi

 

Čl.16

Postup osádky autobusu počas mimoriadnych udalostí

 

               (1) Postup osádky autobusu pri dopravnej nehode upravuje § 64 - 66 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

               (2) Neodkladne oznámiť mimoriadnu udalosť dispečerovi alebo inému určenému zamestnancovi dopravcu a riadiť sa jeho príkazmi.

               (3) V prípade  úrazu  alebo  náhleho ochorenia cestujúceho počas  prepravy postarať sa o jeho prepravu do miesta ošetrenia na vykonávanom spoji, alebo do miesta, z ktorého je možné ďalšiu prepravu zabezpečiť.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Čl.l7

 

Prepravný poriadok nadobúda účinnosť od l.1.2012.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. Vojtěch Kupka

                                                                                                         výkonný riaditeľ

                                                                                                          a predseda predstavenstva