SAD Lučenec
akciová spoločnosť
 
Vyhľadávanie

Tlačiť
Dopravné karty

Dopravné karty slúžia na uplatnenie nároku na jednosmerné zľavnené a osobitné cestovné a súčasne aj na použitie ako „ elektronická peňaženka“ Výhoda dopravnej karty spočíva v tom, že pri nákupe cestovného lístka z karty, sú poskytnuté zľavy z cestovného. Dopravné karty možno nabiť ľubovoľnou čiastkou najmenej však 5 €.

Dopravné karty je možné využívať v systéme všetkých druhov dopráv našej spoločnosti. Podrobné Informácie o dopravných kartách sú spracované v jednotlivých tarifách autobusovej dopravy.

Požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na vydanie dopravnej karty organizácia chráni osobné údaje v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím osobám.

Za zľavnené cestovné sa prepravujú:

• Deti po dovŕšení 6.roku a do dovŕšenia 15. roku veku
• Žiaci a študenti podľa osobitného predpisu* v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku
• Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S
• Sprievodca zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S
• Rodičia na návštevu detí zdravotne postihnutých detí , ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území v Slovenskej republiky
• Občania po dovŕšení 70. roku veku

_______

*zákon č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.