INTEGROVANÁ POLITIKA

Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť, sa mieni na verejnosti prezentovať ako spoločnosť, ktorá trvale venuje pozornosť neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb, vytváraniu priaznivých pracovných podmienok svojich zamestnancov a zmierňovaniu vplyvov svojich činností na životné prostredie. Za účelom objektívneho a seriózneho posúdenia tejto snahy sa vedenie spoločnosti rozhodlo zaviesť integrovaný manažérsky systém , zahŕňajúci systém manažérstva kvality, systém environmentálneho

manažérstva a systém manažérstva BOZP a následne certifikovať zavedený integrovaný systém a neustále zlepšovať jeho efektívnosť pre opravárenskú činnosť a prepravu osôb. Ponúknuť a zabezpečiť zákazníkom komplexné, kvalifikované a kvalitné služby na požadovanej úrovni

kde:

komplexnosť znamená spracovať požadovanú službu v celom rozsahu od zámeru cez prípravu až po jej realizáciu, zohľadniť v spracovaní súčasnú a budúcu potrebu zákazníka, nadštandardné služby a všetky aplikovateľné požiadavky

kvalifikácia znamená pravidelné zabezpečenie všetkých dostupných odborných príprav zamestnancov potrebných pre zaistenie poskytovanej služby

požadovaná úroveň znamená vytvorenie takej koncepcie služby, ktorá zodpovedá súčasnému stavu vedomostí a platných  štandardov v danej oblasti.


 

Vedenie spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. na seba berie zodpovednosť za to, že kvalita, starostlivosť o zamestnancov a ochrana životného prostredia sa stane súčasťou kultúry spoločnosti.Lučenec, dňa 15.06.2020