Politika GDPR - Kamery

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame na účely vyhotovenia záznamu z kamerového systému, ako s nimi zaobchádzame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať ďalšie informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému

 

Prevádzkovateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec (ďalej len SAD LC, a.s.)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Telefón: 047/202 8630, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Telefón: 0910870330, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Účel spracúvania osobných údajov: monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému pre účely komplexnej bezpečnosti a ochrany majetku a odhaľovania kriminality v snímaných priestoroch a taktiež aj ochrana majetku a zdravia dotknutých osôb.

Dotknuté osoby: zamestnanci, cestujúci, zákazníci... (osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore kamerového systému)


Druh osobných údajov: snímka tváre.


Právny základ získavania osobných údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – GDPR, (čl. 6 ods. 1 písm.  f) - oprávnený záujem

Príjemcovia osobných údajov: Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia.

Zoznam osobných údajov: Záznam z kamerového systému obsahujúci podobu monitorovanej osoby a jej činnosť.

Doba uchovávania osobných údajov: 72 hodín odo dňa získania. Po uplynutí tejto doby sa systém automaticky premazáva.

Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov: Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov SAD LC, a.s. a s ktorou má SAD LC, a.s., podpísanú zmluvu na túto činnosť.

Povinnosť mlčanlivosti: Prevádzkovateľ a zamestnanci poverení spracúvaním obrazového záznamu z bezpečnostného kamerového systému sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje takto získané nesmú poskytnúť, zverejniť ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť ,mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie alebo po skončení pracovného pomeru uvedených osôb.

Povinnosť mlčanlivosti zaniká, len ak  je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach.Poskytovanie osobných údajov: Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR,  organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov SAD LC, a.s. a s ktorou má SAD LC, a.s. podpísanú zmluvu na túto činnosť, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu. Všetky úkony spojené s poskytovaním obrazového záznamu z bezpečnostných kamier môže vykonávať len poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu.

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.


Kategória osobných údajov: bežné osobné údajePráva dotknutých osôb na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov:

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - „ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka “

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

- právo na opravu a vymazanie získaných osobných údajov

- právo na obmedzenie spracúvania získaných osobných údajov

- právo na prenosnosť osobných údajov

- právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu


Viac o svojich právach v zmysle GDPR si prečítate tu .

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., je prevádzkovateľom kamerového systému, ktorý sníma vonkajšie aj vnútorné priestory autobusových staníc a nástupíšť v Lučenci, Rimavskej Sobote a vo Fiľakove. Taktiež sú snímané priestory areálu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.  v mieste jej sídla. Ďalej sú snímané niektoré priestory autobusov.