Nehnutelnosti

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. ponúka na odpredaj:

 

- Stavby a pozemok – zastavané plochy a nádvoria, ktoré tvoria areál bývalej prevádzkárne Poltár.

Upozornenie: Väčšia časť pozemkov pod bývalou prevádzkarňou Poltár je vo vlastníctve tretej osoby, ktorému v súčasnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. platí za užívanie pozemkov nájom. V prípade odkúpenia si musí kupujúci usporiadať právne vzťahy s vlastníkmi pozemkov.

Viac informácií získate na t. č. 0902 977 002.